படித்ததில் பிடித்தது..

Thread started by venkkiram on 20th May 2012 09:01 AM



அன்பர்களே! படித்ததில் பிடித்த கவிதைகள், சொற்றொடர்கள், பதிவுகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்களேன்!

அட்மின்! இதற்கான பிரத்யேக திரி தமிழ்த் தொகுப்பில் இருக்கேமேயானால் இங்கேயுள்ள எனது பதிவுகளை அங்கே இடமாற்றம் செய்யவும்! நன்றி.



Responses:




Want to post a response?

(Hello Guest, you need to login to post a response. Are you a New User? Register first.)