முடியும் வரை முயற்சி செய்

Thread started by geethaa on 28th November 2014 05:07 PMமுடியும் வரை முயற்சி செய்

முடியும் வரை முயற்சி செய்
உன்னால் முடியும் வரை அல்ல ,
நீ நினைத்ததை
முடிக்கும் வரை ...

Source : http://eluthu.com/kavithai/182881.htmlResponses:
Want to post a response?

(Hello Guest, you need to login to post a response. Are you a New User? Register first.)