கண் உள்ளவறை பார்த்திருப்பேன்

Thread started by Mohamed Riswar on 16th October 2012 01:14 AMகண் உள்ளவறை பார்த்திருப்பேன், காலம் உள்ளவறை நினைத்திருப்பேன், என்றோ ஒரு நாள் மறந்திருப்பேன், அன்று நான் இரந்திருப்பேன்.Responses:
Want to post a response?

(Hello Guest, you need to login to post a response. Are you a New User? Register first.)