புதிர்மயம் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்

Thread started by puthirmayam on 13th October 2012 07:59 AM'க்ரிப்டிக்' என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் சங்கேதக் குறிப்புகள் கொண்ட குறுக்கெழுத்துப் புதிர்:

http://www.puthirmayam.com/main/crossword-7/

திரையிலேயே விளையாடி பதில்களை சமர்ப்பிக்க முடியும். வந்து விளையாடி மகிழுங்கள்.Responses:
Want to post a response?

(Hello Guest, you need to login to post a response. Are you a New User? Register first.)