மேல் உள்ள புகைபடத்தில் சுந்தர்ராஜன் மற்றும் சாவித்திரி நடுவில் இருப்பவர் எந்த நடிகர் சார்
சற்று பிரேம் ஆனந்த் ஜாடை தெரிகிறது